آکادمی نوین نگرش

زبان عمومی و تخصصی

ویدئو شماره ۱: آموزش مفاهیم درس مهندسی زلزله برای حل بهتر متون درس زبان تخصصی (بخش ۱: مقدمات)

 

ویدئو شماره ۲: آموزش مفاهیم درس مهندسی زلزله برای حل بهتر متون درس زبان تخصصی (بخش ۲: میرایی و ماتریس سختی)

 

ویدئو شماره ۳: آموزش مفاهیم درس مهندسی زلزله برای حل بهتر متون درس زبان تخصصی (بخش ۳: انواع نوسان و طیف پاسخ)

 

ویدئو شماره ۴: آموزش مفاهیم درس مهندسی زلزله برای حل بهتر متون درس زبان تخصصی (بخش ۴: شبه شتاب، شبه سرعت، برش پایه، توزیع نیرو در طبقات، اساس طراحی سازه)

 

ویدئو شماره ۵: آموزش مفاهیم درس مهندسی زلزله برای حل بهتر متون درس زبان تخصصی (بخش ۵: مفهوم پر کاربرد مودهای ارتعاشی)

 

دیدگاه‌ها

*
*